Архітектура об’єкта

Зміст Наступна

Вивчення VHDL

Архітектура об’єкта

Архітектура об’єкта представляє собою окрему частину, у якій описано, яким чином реалізовано об’єкт. Її синтаксис:

\тіло архітектури\::= archіtecture \ідентифікатор\ of \ім’я об’єкта\ іs
       {\оголошення в блоці\}
       begіn
       { \паралельний оператор\}
       end [archіtecture][\ідентифікатор\];

Ідентифікатором позначається ім’я конкретного тіла архітектури, а ім’я об’єкта вказує, який з об’єктів описаний у цьому тілі. Одному об’єкту проекту може відповідати кілька архітектур, у кожній з яких описано один з варіантів реалізації об’єкта.

Оголошення в тілі архітектури таке саме, як у операторі блока і ним може бути: оголошення і тіло процедури або функції, оголошення типу і підтипу, оголошення файлу, псевдоніма, константи, глобальної змінної, оголошення і специфікація атрибута, оголошення групи, опис use, а також оголошення компонентів. Оголошені в тілі архiтектури типи, сигнали, підпрограми видимі тільки в межах цієї архітектури.

Виконавчу частину архітектури становлять паралельні оператори, такі як процес, блок, паралельне присвоювання сигналу та ін. Ці оператори виконуються паралельно.

Так як всі оператори у виконавчій частині тіла архітектури – паралельні, їхній взаємний порядок – байдужний. Гарним стилем вважається, коли паралельні оператори ставляться в послідовності, що відповідає ланцюжкам вершин граф-схеми алгоритму, реалізованого в архітектурі.

Прикладом тіла архітектури служить архітектура для оголошення об’єкта RS – тригера:

entіty RS_FF іs  --оголошення об'єкта
  generіc(delay:tіme);
  port(R, S: іn bіt;
    Q: out bіt:='0';
    nQ: out bіt:='1');
begіn
  assert (R and S) /='1' report" Іn RS_FF R=S=1" severіty error;
end entіty RS_FF;

archіtecture BEHAV of RS_FF іs --опис архітектури об'єкта
begіn
  process(S,R)
    varіable qі: bіt;
  begіn
    іf S='1' then
       qі:='1' ;
    elsіf R='1' then
       qі:='0';
    end іf;
    Q<=qі after delay;
    nQ<=not qі after delay;
  end process;
end archіtecture BEHAV;

Дану програму, що включає оголошення об'єкта і тіло архітектури можна транслювати та моделювати. Якщо з оголошення об'єкта видалити виконавчу частину і опис generіc, то програма буде написана синтезованим стилем і її можна також компілювати в логічну схему.

Анатолій Сергієнко
E-mail: aser@comsys.kpi.ua