Конфігурована обчислювальна система для вирішення задач лінійної алгебри

УДК 681.322.
КОНФІГУРОВАНА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ.

А.Клименко, А.М.Сергієнко, Ю.Шевченко, С.Г. Овраменко

Задачі лінійної алгебри все частіше зустрічаються в сучасній цифровій обробці сигналів. Наприклад, при розпізнаванні образів, реалізації метода найменших квадратів. Для свого вирішення ці задачі потребують підвищеної точності обчислень. Тому вони, як правило, вирішуються на відносно дорогих мікропроцесорах з плаваючою комою.

Розвиток ПЛІС привів до появи кристалів з великою потенційною обчислювальною потужністю. Так, ПЛІС Xilinx Virtex2 має у своєму складі десятки апаратних блоків множення й блоков пам’яті, причому на один блок множення 18х18 розрядів припадає близько 200 еквівалентних конфігурованих обчислювальних блоків (ЕКЛБ). Але традиційна методика розробки проектів для ПЛІС оперує тільки з цілочисельною арифметикою, або з числами з фіксованою комою та не підтримує високоточні обчислення. А обчислювальні модулі для реалізації в ПЛІС операцій с плаваючою комою мають занадто великі затримки й апаратні витрати. Тому для вирішення задач линійної алгебри в ПЛІС необхідний пошук нових способів обчислень та алгоритмів, які адаптовані до цього обчислювального середовища.

При вирішенні вказаних задач багатократно використовується операція ділення, яка реалізується з великими апаратними витратами й затримкою, та є основним джерелом похибок обчислень. Існують алгоритми линійної алгебри, що засновані на операції повороту комплексного вектора. В цих алгоритмах, як правило, не використовуються такі операції, як ділення, тому вони успішно виконуються в арифметиці цілих чисел. Так, в [1] описаний приклад реалізації в ПЛІС алгоритма QR-розкладання матриць методом Гівенса, що заснований на поворотах. Але при реалізації цих алгоритмів в нових ПЛІС їхні ресурси блоків множення використовуються нераціонально.

Для мінімізації похибок, затримок і апаратурних витрат на операцію ділення пропонується нетрадиційне представленння даних у вигляді дробів. Таке представлення приведено, наприклад, в [2] для цілочисельного вирішення задач з поліномами. При цьому число x представляється двома цілими числами, перше з яких є чисельником nx , а друге – знаменником dx дробу, тобто x = nx/dx. Усі обчислення на перших N-1 ітераціях, наприклад, вирішення системи рівнянь, пропонується виконувати з даними у вигляді таких дробів. При цьому множення, ділення й додавання виглядає наступним чином:


x*y = nx ny /(dx dy) ;
x/y = nx dy/(dx ny) ;
x+y = (nx dy + ny dx )/ (dx dy).

У кінці останньої ітерації чисельники дробів діляться на знаменники звичайним діленням з одержанням результатів алгоритму. Таке представлення даних забезпечує як малі похибки обчислень, так і розширений динамічний діапазон в порівнянні з арифметикою цілих чисел, а також простоту реалізації в ПЛІС і високу швидкодію в порівнянні з пристроями з плаваючою комою. При досить великій розрядності дробів (більше 32) слід чекати, що точність обчислень перевищуватиме точність обчислень з плаваючою комою.

При розробці обчислювальної системи (ОС) для вирішення задач лінійної алгебри за базовий був прийнятий алгоритм обернення теплицевої матриці, що описаний в [3]. Перед відображенням в паралельну ОС, алгоритм обчислення матриці, оберненої до теплицевої, було описано й досліджено у вигляді поведінкової моделі на VHDL. При цьому був розроблений пакет Fract_Lib , який включає тип FRACTV, який представляє дріб з чисельника та знаменника й функції додавання, віднімання, множення та ділення над цим типом, функцію FRACT_REAL, що перетворює дріб у число з плаваючою комою, а також константи nil=0/1 i one=1/1.

Теплицева матриця A загального вигляду задається двома векторами:

 
    type ARRV is array(natural range <>)of FRACTV;
    signal Af:ARRV(0 to nn);
    signal Bf:ARRV(0 to nn);

де nn – порядок матриці, Af- перший рядок, Bf-останній рядок матриці A.

Алгоритм обчислення оберненої матриці полягає в обчисленні її першого Xf і останнього Yf стовпця, так як решту стовпців нескладно обчислити через ці стовпці. Масиви проміжних результатів були об’явлені як:

  signal Ff,Gf,Rf,Sf,Tf:arrv(0 to nn):=(others=>nil);

Алгоритм був записаний як наступний процес:

    FRACT_INV: process(clk,rst)
    		variable f,g,r,s,t:FRACTV ;
    	begin
    		if rst='1' then
    		   Xf(0)<=one/Af(0); Xf(0)<=one/Af(0);
    		elsif rising_edge(clk)then
    			f:=nil; g:=nil;
    			for i in 0 to k-1 loop
    				f:=f+Af(k-i)*Xf(i);
    				g:=g+Bf(i+1)*Yf(i);
    			end loop;
    			r:=one/(one-f*g);s:=-r*f;t:=-r*g;
    			Xf(0)<=Xf(0)*r;
    			Yf(0)<=Xf(0)*t;
    			Xf(k)<=Yf(k-1)*s;
    			Yf(k)<=Yf(k-1)*r;
    			for i in 1 to k-1 loop
    				Xf(i)<=Xf(i)*r+Yf(i-1)*s;
    				Yf(i)<=Xf(i)*t+Yf(i-1)*r;
    			end loop;
    			Ff<=f;Gf<=g;Rf<=r;Sf<=s;Tf<=t;
          k<=k+1;
    		end if;
    	end process;

Процес обчислення починається по сигналу rst і закінчується через nn тактів синхросерії clk.

Для обчислення задач з теплицевими матрицями широко розповсюджені алгоритми Левінсона і Дарбіна [3]. Але ці алгоритми відрізняються нерегулярністю своїх графів залежностей і тому вони погано розпаралелюються. Приведений алгоритм відрізняється регулярністю й тому він добре відображається на структуру ОС у вигляді лінійки процесорних елементів (ПЕ), в якій ПЕ взаємодіють локально. Після відображення k-тi елементи векторів Af,Bf,Ff,Gf,Rf,Sf,Tf,Xf i Yf знаходяться в k-му ПЕ.

Арифметика дробів була використана в експериментальній паралельній ОС для вирішення задач з теплицевими матрицями. Паралельна ОС має кільцеву структуру, яка може бути змінена на будь-яку структуру, завдяки реконфігурації ПЛІС. ПЕ взаємодіють між собою через буфери даних і механізм переривань з високою швидкодією.

За основу процесорного елемента паралельної ОС було взяте ядро мікропроцесора RISC_ST, що описане в [4]. Це ядро складається з базового ядра та апаратного прискорювача. Апаратний прискорювач реалізує розширення команд з арифметикою дробів та інших операцій, що часто використовуються при цифровій обробці сигналів. При цьому виконання множення й ділення дробів триває один такт, а їхнє додавання – два такта. Перед записом у пам'ять чисельник і знаменник результата нормалізуються шляхом зсуву на 0, 1 або 2 розряди вліво. Загальний об'єм обладнання одного ПЕ при реалізації даного алгоритму складає 380 ЕКЛБ, 2 блока множення та 2 блока ОЗП, а тактова частота досягає 80 МГц при конфігуруванні в ПЛІС Xilinx Virtex2.

Методика розробки застосування для паралельної ОС складається з трьох етапів. На першому етапі розробляються на мові асемблера й транслюються програми для ПЕ за допомогою асемблера процесора RISC_ST, що скоректований для трансляції додаткових команд. Одержані програми налагоджуються й тестуються на моделі ОС за допомогою системи Active HDL. При трансляції невикористані коди команд ПЕ й адреси даних та переривань фіксуються асемблером.

На другому етапі генерується опис ПЕ і паралельної ОС в цілому на VHDL, в якому відсутні невикористані вузли й елементи пам'яті моделі ПЕ. Завдяки цьому одержуються мінімізовані апаратні витрати кожного ПЕ. Кожна зтрансльована програма вкладається в ОЗП програми відповідного ПЕ. На третьому етапі всі моделі ПЕ підключаються до VHDL – проекту, який транслюється в файл конфігурації цільової мікросхеми ПЛІС.

Паралельна ОС з N=10 ПЕ відображається в ПЛІС Xilinx XCV2-1000. За допомогою цієї ОС обернена матриця розмірності N=10 (точніше – її перший і останній стовпці) знаходиться за 1.23 мкс., не рахуючи ввід-вивід початкових даних і результатів. Таким чином, середня продуктивність ОС досягає 172 млн. операцій на сек., таких як додавання, множення та ділення, які еквівалентні операціям з плаваючою комою.

Для приймання рішення про доцільність використання розробленої ОС була виконана оцінка похибок обчислень у ній. На рис. показані графіки залежності похибки результатів обчислень від розмірності матриці N та від розрядності даних n.

Рис.Залежність похибки оберненої матриці від розрядності даних і порядку матриці

Кожне дане для графіків одержано при оберненні 500 випадкових невироджених теплицевих матриць і осередненні похибок результатів. Завдяки підвищеній до n=18 розрядності блоків множення ПЛІС, одержується похибка обчислень близько 0,5%, що майже в 4 рази менше, ніж при реалізації цього алгоритму в 16-розрядному сигнальному мікропроцесорі. Такої точності досить для вирішення багатьох задач цифрової обробки сигналів, таких як адаптивна фільтрація, лінійне передбачення і т.і.

Застосовуючи запропоновану методику розробки проекту для конфігурованої паралельної ОС можна швидко розробити конфігурацію для ПЛІС і досягти балансу апаратних витрат в ній, так що на один ПЕ припадатиме близько 200-500 ЕКЛБ. Так, ОС, що складається з 80 таких ПЕ, може бути сконфігурована в ПЛІС Xilinx XCV2-8000 і буде мати середню продуктивність до 2000 млн.оп. на сек. при реалізації задач лінійної алгебри.

1.Виноградов Ю.Н., Шевченко Ю.А., Сергиенко А.М. Конфигурируемые компьютеры: состояние и перспективы. Материалы международной научно-технической конференции "International Active-VHDL Conference" (16 окт. 2001), -Харьков: -2001. –с. 5-9.
2. Кнут Д. Искусство программирования. Т.2. –М.:Мир. –1979. –556с.
3. Воеводин В.В., Тыртышников Е.Е. Вычислительные процессы с теплицевыми матрицами. – М.: Наука. –1987.- 320 с.
4. Сергиенко А.М. VHDL для проектирования вычислительных устройств. –Киев: DiaSoft. –2003. – 208 с.